• Consell de l'Hàbitat
    Sa, Sostenible i Saludable

El Consell de l'Hàbitat Sa, Sostenible i Saludable és l'òrgan consultiu i de participació de la Fundació Habitat 8 Impuls per fer seguiment de les accions que s'activen des de i a través de la Fundació i els projectes que s'impulsen a través d'aquesta relacionats amb la salut i harmonia als espais de l'hàbitatge i el seu entorn on es respecta el medi ambient, les energies renovables i construccions amb proporcions intel·ligents i pensant en les persones que hi viuran.

El Consell te els seus orígens en el grup de treball que ha fet possible entre d'altres la cooperativa de co-habitatge “Cohousing Barcelona SCCL” amb la concreció de projectes edificatoris de cohabitatge i els diversos programes que impulsa la Fundació:

Impuls de l’hàbitat cooperatiu
Foment del cohabitatge
Hàbitat saludable
Borsa d’habitatge

El Consell s’organitza amb un Plenari i una Comissió Permanent.

El Plenari esta format per persones que representen a entitats, Institucions, empreses, Universitat, associacions... i/o a nivell individual conformant un Consell multidisciplinar.

La Comissió Permanent està integrada fins a dotze membres representants les diverses disciplines, prèvia consulta al mateix Plenari.

Funcions del Consell

Assessorar

Assessorar de tots aquells assumptes en que la Fundació Habitat 8 Impuls li demani el seu dictamen.

Informar

Informar dels avantprojectes, normatives, concursos i d’altres disposicions que afectin a l’hàbitat.

Generar

Generar debat a l’entorn dels principals instruments de la política relacionada amb l’hàbitat i formular propostes d’actuació, mitjançant l’elaboració d’informes.

Reflexionar

Reflexionar i elaborar propostes d’acció per tal que des de la Fundació es puguin implantar en l’execució de projectes reals, especialment amb entitats i empreses relacionades amb la Fundació.